Data lengkap koleksi skripsi

Penulis
'Alam, Fajar Sukma Nur
Judul
KARAKTERISTIK TOKOH PANDAWA DINA CARITA WAYANG MAHABARATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA
No Panggil
SBD 'ALA k-2012
Gelar
Sarjana Pendidikan
Jenjang
S-1
Fakultas
FPBS
Jurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia
Pembimbing I
Dedi Koswara
Pembimbing II
Ruswendi Permana
Tanggal Sidang
2012/06/29
Tanggal Terbit
2012/07/30
Abstrak

Skripsi ini berjudul  Karakteristik Tokoh Pandawa dina Carita Wayang Mahabarata pikeun Bahan Pangajaran di SMA. Isinya mengenai laporan hasil penelitian tentang karakteristik tokoh Pandawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan karakter tokoh Pandawa dengan tehnik studi pustaka dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dalam para tokoh Pandawa yaitu: 1) Karakteristik Yudistira, sabar, bijaksana, adil, soléh, berbudi, memegang teguh janji, rajin, mempunyai rasa berterima kasih, rendah hati, kasih sayang, petinggi para raja, bertanggung jawab, tidak mau perang, tidak pernah menganiaya, pintar, tidak mempunyai rasa dendam, mengasihi saudaranya, mengasihi sesama, satia, ikhlas, jujur, suka menolong dan suka bermain dadu. 2) Karakteristik, Bima gagah, pemarah, mengasihi saudaranya, besar keberaniannya, bahasanya kasar, sombong, gembul, setia, unggul dalam memainkan gada, tidak pernah menangis, mempunyai rasa tidak tega dan hati yang lurus. 3) Karakteristik Arjuna, Rajin berguru, besar keberaniannya, tidak mau kalah, unggul dalam mementangkan panah, fokus terhadap apa yang dimaksud, kerja keras, tidak putus asa, ganteng, gagah, rendah hati, menyayangi saudaranya, rela berkorban, hati yang bersih, suka menolong, setia, tanggung jawab, mengakui kasalahan, ikhlas, tidak mempunyai rasa dendam, tidak mempunyai rasa tega, hormat terhadap orang tua dan sebanding dengan Dewa. 4) Karakteristik Nakula, sayang terhadap saudara, setia, ahli pedang, rela berkorban serta dir. 5) Karakteristik Sadéwa, sayang saudara, hormat pada orang tua, setia, pintar, ahli pedang dan rela berkorban. Cerita dari para tokoh Pandawa merupakan bagian dari cerita wayang Mahabarata yang bisa dijadikan  bahan pelajaran bahasa dan sastra Sunda, khususnya bahan pelajaran untuk SMA kelas XI.

Daftar Isi s_bd_0801170_table_of_content.pdf
Bab I s_bd_0801170_chapter1.pdf
Bab II s_bd_0801170_chapter2.pdf
Bab III s_bd_0801170_chapter3.pdf
Bab IV s_bd_0801170_chapter4.pdf
Bab V s_bd_0801170_chapter5.pdf
Daftar Pustaka s_bd_0801170_bibliography.pdf
URL
www.repository.upi.edu
URI
http://www.repository.upi.edu/skripsiview.php?no_s